Over ons

 

Het leidersteam moedigt u van harte aan om deze site te bewonderen. Moge God u overvloedig zegenen!

Bij deze gelegenheid nodigen wij u persoonlijk uit om deel te nemen aan onze lofprijzings- en aanbiddingsbijeenkomsten waar we God in harmonie met Geest en waarheid kunnen aanbidden. Bovendien vermanen Wij door Gods woord en stichten Wij de heiligen met opzet om GOD en zijn Koninkrijk te dienen! De verrukking van de hele gemeente, "het levend brood", IS "DAT U DOOR DE AANWEZIGHEID VAN GOD KUNT WORDEN AANGERAKT IN ONZE BIJEENKOMSTEN". Als u op zoek bent naar een gemeente waar u de HEER kunt aanbidden, als u deel wilt uitmaken van de grote dingen die God door deze bediening doet; Wij nodigen u graag uit om langs te komen en een openhartig gesprek met ons te voeren. Denk er eens over na en bid God dat onze kerk er is om u te dienen. Aarzel dus niet met welke vraag u ook heeft over deze bediening. Wij zijn evenzeer verheugd u als onze gast op deze website te mogen ontvangen.

Pastoor Jenny STROOBANT en Leidersteam EZV  

 

Als apostel van "Het Levende Brood" ervaar ik een oprechte liefde voor jou en deze wereld die steeds dieper wegzinkt in chaos, sociale wanorde en totale vernietiging. 
De armoedekloof wordt voortdurend groter, de discrepantie tussen goed en kwaad wordt voortdurend kleiner. Er is meer sprake van een schemerzone waarin ieder zijn eigen ideologie, waarheid, vrede, gerechtigheid en uitweg zoekt. De enige uitweg wordt echter gevonden in Christus Jezus en in Gods woord. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3.16) 
Wij zijn niet geïnteresseerd om u een nieuwe religie of een sociale club voor te stellen!
Niettemin willen Wij een levend en vitaal geloof delen met degenen die onderdrukt worden door levensproblemen; slavernij en ziekten die hen kwellen. Samen Wij verwachten bemoedigende en praktische resultaten op ons wederzijds geloof in Christus Jezus! Wij kijken ernaar uit om het geloof en de verwachtingen die wij hebben te delen, om dat wonder te ontvangen dat u zo dringend nodig heeft. Sluit u vandaag nog aan bij de familie van de gemeenschap "Het Levende Brood".

Apostel VUYLSTEKE Luc. oprichter van EZVi ter nagedachtenis 1948-2024. 

Evangelisch Zendingswerk  van Vlaanderen
Stedewegel 1, 8610 Kortemark
BELGIË
Tel: +32 (0) 51/56 92 69

 

A.Geloofsbelijdenis
B.Visie
C.Doelstelling
D. Bouwen van de gemeente
E. Lidmaatschap

 

 1. Geloofsbelijdenis:


Evangelisch Zendingswerk Vlaanderen is een gemeenschap van mensen die Jezus Christus beschouwen als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, en die naar de richtlijnen van het gëinsprireerde woord van God "de Bijbel" willen leven. 
We geloven in de Heilige drieëenheid: Vader - Zoon - H.Geest, deze drie zijn één. 
Wij geloven in de schepping én de zondeval van het eerste mensenpaar met inbegrip van de gevolgen voor de ganse mensheid, namelijk de erfzonde. 
Wij geloven  de incarnatie (menswording) van Jezus Christus, de Zoon van God.  we geloven in Zijn aan het kruis volbrachte verzoening en verlossing voor alle mensen die in Hem, zijn kruisdood en  Zijn lichamelijke opstanding geloven.
Wij geloven dat alle mensen zalig kunnen worden, echter enkel door het geloof in Jezus Christus, zonder toevoeging van eigen werken.
Wij geloven in de bekering en de wedergeboorte door de Heilige Geest, zowel als in de heiligmaking tot de volmaaktheid in Christus, door de gehoorzaamheid des geloofs.
Wij geloven in de noodzaak van de bewuste waterdoop der gelovigen. 
Wij geloven ook in de bediening van het avondmaal, ter nagedachtenis van Jezus' kruisdood, opstanding en wederkomst. 
Wij geloven in de doop met de H.Geest gepaard gaande met de schriftuurlijke tekenen van spreken in tongen (glosolallie) . 
Wij geloven in Goddelijke genezing van zieken door handoplegging, alsook in het uitdrijven van demonen  (kwade geesten) in de naam van Jezus. 
Wij geloven in de Bijbelse ambten van : apostel-profeet-evangelist- leraar-herder, tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus. Om de gelovigen te helpen geestelijk volwassen te worden en hen te leren hoe ze elkaar en de Heer moeten dienen.
Wij geloven ook in de wederkomst van Jezus en de opname der gelovigen voor de aanvang van het duizendjarig rijk op aarde. In de eeuwige gelukzaligheid voor alle kinderen Gods, en de eeuwige straf voor alle zondaars.

 

 1. Visie:

 2. Bouwen van de plaatselijke gemeente.
  2. Kromme voren recht trekken in ons land.
  3. Trainingscenter oprichten.
  4. Gemeenten en leiderschap vestigen, bevestigen, toerusten en ondersteunen.
  5. Zending benadrukken.

 

 1. Doelstelling:


De twee belangrijkste aspecten van de gemeente zijn:


 1. De verkondiging van het Evangelie tot het winnen van nieuwe zielen.
                       2. De groei van de gemeenschapszin in de gemeente en de zorg voor elkaar.

 

Er zijn twee duidelijke richtlijnen in de werking van de Goddelijke gaven:

 1.  Naar buiten toe: de directe verhouding aan de wereld.
 2.  Naar binnen toe: ondersteuning en opbouw van het geestelijk leven van de gemeente.We gaan ervan uit dat elke gelovige zijn gave ontvangt om in het lichaam van Christus zijn taak te kunnen volbrengen (1 Kor. 12: 28 - 31). Deze gaven zijn ondermeer: krachten - genezingen - helpen - besturen - allerlei tongen - geloof - profetie - onderscheiding van geesten - wijsheid - kennis - gastvrijheid - geven - onderwijzen - vermanen - dienen - musiceren - getuigen op straat - folderen, en noem maar op ...
  Dient elkander, eenieder naar de genadegaven, die hij ontvangen heeft als goede rentmeester over de velerlei genade Gods. (1 Petr. 4: 10). 
  Daarvoor willen we ruimte laten naar de wil van de Heer Jezus.
  Verder willen we ruimte scheppen voor zending naar Afrika, Indonesië en nog andere natiën , zoals God het als visie voor deze gemeente heeft vastgelegd.
  We willen een apostolische richting geven aan deze gemeente door uitgaan en stichten van gemeenten naar het Zendingsbevel van de Heer Jezus.

 

 1. Bouwen van de gemeente: 


"En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven,zowel evangelisten als herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus".(Ef. 4: 11 - 12)
De gemeente wordt gebouwd op het fundament van apostelen en profeten ( Ef. 2: 20), dat wil zeggen op openbaring van het fundament Jezus Christus
(1 Kor.3: 11), door apostelen en profeten. Ook de visie voor deze gemeente is gelegd door apostelen en profeten van buiten deze gemeente af, en wij willen verder bouwen op deze basis, door de Heer Jezus zelf gelegd. Het nodige potentieel voor leiderschap in deze gemeente is bevestigd; en daarmee willen wij dan ook onder leiding van de grote bouwmeester Jezus die werken doen, die Hij wil om deze gemeente te bouwen. Iedere zondag is er gemeentesamenkomst met lofprijs-aanbidding-prediking-toerusting en bediening. Er is veel muziek en zang. De samenkomsten zijn niet van een vaste struktuur, want er heerst de vrijheid van de H.Geest, met openbaring en profetie.

Op woensdagavond hebben we een bidstond.


 1. Lidmaatschap van de gemeente:


We drukken geen formeel lidmaatschap door. Mensen sluiten zich al dan niet aan, omdat ze zich wél of niét geroepen voelen in de visie die God aan deze gemeente gegeven heeft. Er wordt gevraagd om éérst minimaal 6 maanden bezoeker te zijn voor lidmaatschap aan te vragen. Dit bevordert het leggen van een goede relatie. Het is ook onontbeerlijk dat iemand die zich aansluit bij de gemeente, zich dan ook helemaal bij de visie ervan aansluit. Dit wil zeggen dat men bereid is zich totaal te geven en toe te wijden aan het werk dat God door deze gemeente wil realiseren. Aan deze voorwaarden moet voldaan worden om mondigheid te ontvangen in de gemeente. Het is dus niet alleen de vraag of iemand kind van God is.

Dé vraag is of God u in die gemeente geplaatst heeft én of u daar ingezet kunt/wilt worden. Iedereen is echter welkom als nieuwkomer, gast, bezoeker of vriend. Echter verbonden te zijn met het levend organisme van de gemeente, en er direct werkzaam in zijn door mondig te functioneren door de H.Geest, vereist duidelijk veel meer dan het bezoeken van de samenkomsten.

De basisvoorwaarden zijn in ieder geval:

 • wedergeboorte
 • doop of onderdompeling,
 • doop in de H.Geest of het streven ernaar 
 • de visie ondertekenen die God aan deze gemeente gegeven heeft,
 • zich stellen onder de autoriteit van het leiderschap door God ingesteld.

 

Aangaande de offerbereidheid gaan we uit van het principe van minimaal 10% van het inkomen op vrijwillige basis. Met betrekking tot enkele fundamentele geloofsonderwerpen wordt een basis Bijbelstudie gegeven.

vuylsteke Luc 1948- ,2024 oprichter van EZV

Het leidersteam moedigt u van harte aan om deze site te bewonderen. Moge God u overvloedig zegenen!

Bij deze gelegenheid nodigen wij u persoonlijk uit om deel te nemen aan onze lofprijzings- en aanbiddingsbijeenkomsten waar we God in harmonie met Geest en waarheid kunnen aanbidden. Bovendien vermanen Wij door Gods woord en stichten Wij de heiligen met opzet om GOD en zijn Koninkrijk te dienen! De verrukking van de hele gemeente, "het levend brood", IS "DAT U DOOR DE AANWEZIGHEID VAN GOD KUNT WORDEN AANGERAKT IN ONZE BIJEENKOMSTEN". Als u op zoek bent naar een gemeente waar u de HEER kunt aanbidden, als u deel wilt uitmaken van de grote dingen die God door deze bediening doet; Wij nodigen u graag uit om langs te komen en een openhartig gesprek met ons te voeren. Denk er eens over na en bid God dat onze kerk er is om u te dienen. Aarzel dus niet met welke vraag u ook heeft over deze bediening. Wij zijn evenzeer verheugd u als onze gast op deze website te mogen ontvangen.

Pastoor Jenny STROOBANT en Leidersteam EZV  

 

Als apostel van "Het Levende Brood" ervaar ik een oprechte liefde voor jou en deze wereld die steeds dieper wegzinkt in chaos, sociale wanorde en totale vernietiging. 
De armoedekloof wordt voortdurend groter, de discrepantie tussen goed en kwaad wordt voortdurend kleiner. Er is meer sprake van een schemerzone waarin ieder zijn eigen ideologie, waarheid, vrede, gerechtigheid en uitweg zoekt. De enige uitweg wordt echter gevonden in Christus Jezus en in Gods woord. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3.16) 
Wij zijn niet geïnteresseerd om u een nieuwe religie of een sociale club voor te stellen!
Niettemin willen Wij een levend en vitaal geloof delen met degenen die onderdrukt worden door levensproblemen; slavernij en ziekten die hen kwellen. Samen Wij verwachten bemoedigende en praktische resultaten op ons wederzijds geloof in Christus Jezus! Wij kijken ernaar uit om het geloof en de verwachtingen die wij hebben te delen, om dat wonder te ontvangen dat u zo dringend nodig heeft. Sluit u vandaag nog aan bij de familie van de gemeenschap "Het Levende Brood".

Apostel VUYLSTEKE Luc. oprichter van EZVi ter nagedachtenis 1948-2024. 

Evangelisch Zendingswerk  van Vlaanderen
Stedewegel 1, 8610 Kortemark
BELGIË
Tel: +32 (0) 51/56 92 69

 

A.Geloofsbelijdenis
B.Visie
C.Doelstelling
D. Bouwen van de gemeente
E. Lidmaatschap

 

 1. Geloofsbelijdenis:


Evangelisch Zendingswerk Vlaanderen is een gemeenschap van mensen die Jezus Christus beschouwen als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, en die naar de richtlijnen van het gëinsprireerde woord van God "de Bijbel" willen leven. 
We geloven in de Heilige drieëenheid: Vader - Zoon - H.Geest, deze drie zijn één. 
Wij geloven in de schepping én de zondeval van het eerste mensenpaar met inbegrip van de gevolgen voor de ganse mensheid, namelijk de erfzonde. 
Wij geloven  de incarnatie (menswording) van Jezus Christus, de Zoon van God.  we geloven in Zijn aan het kruis volbrachte verzoening en verlossing voor alle mensen die in Hem, zijn kruisdood en  Zijn lichamelijke opstanding geloven.
Wij geloven dat alle mensen zalig kunnen worden, echter enkel door het geloof in Jezus Christus, zonder toevoeging van eigen werken.
Wij geloven in de bekering en de wedergeboorte door de Heilige Geest, zowel als in de heiligmaking tot de volmaaktheid in Christus, door de gehoorzaamheid des geloofs.
Wij geloven in de noodzaak van de bewuste waterdoop der gelovigen. 
Wij geloven ook in de bediening van het avondmaal, ter nagedachtenis van Jezus' kruisdood, opstanding en wederkomst. 
Wij geloven in de doop met de H.Geest gepaard gaande met de schriftuurlijke tekenen van spreken in tongen (glosolallie) . 
Wij geloven in Goddelijke genezing van zieken door handoplegging, alsook in het uitdrijven van demonen  (kwade geesten) in de naam van Jezus. 
Wij geloven in de Bijbelse ambten van : apostel-profeet-evangelist- leraar-herder, tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus. Om de gelovigen te helpen geestelijk volwassen te worden en hen te leren hoe ze elkaar en de Heer moeten dienen.
Wij geloven ook in de wederkomst van Jezus en de opname der gelovigen voor de aanvang van het duizendjarig rijk op aarde. In de eeuwige gelukzaligheid voor alle kinderen Gods, en de eeuwige straf voor alle zondaars.

 

 1. Visie:

 2. Bouwen van de plaatselijke gemeente.
  2. Kromme voren recht trekken in ons land.
  3. Trainingscenter oprichten.
  4. Gemeenten en leiderschap vestigen, bevestigen, toerusten en ondersteunen.
  5. Zending benadrukken.

 

 1. Doelstelling:


De twee belangrijkste aspecten van de gemeente zijn:


 1. De verkondiging van het Evangelie tot het winnen van nieuwe zielen.
                       2. De groei van de gemeenschapszin in de gemeente en de zorg voor elkaar.

 

Er zijn twee duidelijke richtlijnen in de werking van de Goddelijke gaven:

 1.  Naar buiten toe: de directe verhouding aan de wereld.
 2.  Naar binnen toe: ondersteuning en opbouw van het geestelijk leven van de gemeente.We gaan ervan uit dat elke gelovige zijn gave ontvangt om in het lichaam van Christus zijn taak te kunnen volbrengen (1 Kor. 12: 28 - 31). Deze gaven zijn ondermeer: krachten - genezingen - helpen - besturen - allerlei tongen - geloof - profetie - onderscheiding van geesten - wijsheid - kennis - gastvrijheid - geven - onderwijzen - vermanen - dienen - musiceren - getuigen op straat - folderen, en noem maar op ...
  Dient elkander, eenieder naar de genadegaven, die hij ontvangen heeft als goede rentmeester over de velerlei genade Gods. (1 Petr. 4: 10). 
  Daarvoor willen we ruimte laten naar de wil van de Heer Jezus.
  Verder willen we ruimte scheppen voor zending naar Afrika, Indonesië en nog andere natiën , zoals God het als visie voor deze gemeente heeft vastgelegd.
  We willen een apostolische richting geven aan deze gemeente door uitgaan en stichten van gemeenten naar het Zendingsbevel van de Heer Jezus.

 

 1. Bouwen van de gemeente: 


"En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven,zowel evangelisten als herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus".(Ef. 4: 11 - 12)
De gemeente wordt gebouwd op het fundament van apostelen en profeten ( Ef. 2: 20), dat wil zeggen op openbaring van het fundament Jezus Christus
(1 Kor.3: 11), door apostelen en profeten. Ook de visie voor deze gemeente is gelegd door apostelen en profeten van buiten deze gemeente af, en wij willen verder bouwen op deze basis, door de Heer Jezus zelf gelegd. Het nodige potentieel voor leiderschap in deze gemeente is bevestigd; en daarmee willen wij dan ook onder leiding van de grote bouwmeester Jezus die werken doen, die Hij wil om deze gemeente te bouwen. Iedere zondag is er gemeentesamenkomst met lofprijs-aanbidding-prediking-toerusting en bediening. Er is veel muziek en zang. De samenkomsten zijn niet van een vaste struktuur, want er heerst de vrijheid van de H.Geest, met openbaring en profetie.

Op woensdagavond hebben we een bidstond.


 1. Lidmaatschap van de gemeente:


We drukken geen formeel lidmaatschap door. Mensen sluiten zich al dan niet aan, omdat ze zich wél of niét geroepen voelen in de visie die God aan deze gemeente gegeven heeft. Er wordt gevraagd om éérst minimaal 6 maanden bezoeker te zijn voor lidmaatschap aan te vragen. Dit bevordert het leggen van een goede relatie. Het is ook onontbeerlijk dat iemand die zich aansluit bij de gemeente, zich dan ook helemaal bij de visie ervan aansluit. Dit wil zeggen dat men bereid is zich totaal te geven en toe te wijden aan het werk dat God door deze gemeente wil realiseren. Aan deze voorwaarden moet voldaan worden om mondigheid te ontvangen in de gemeente. Het is dus niet alleen de vraag of iemand kind van God is.

Dé vraag is of God u in die gemeente geplaatst heeft én of u daar ingezet kunt/wilt worden. Iedereen is echter welkom als nieuwkomer, gast, bezoeker of vriend. Echter verbonden te zijn met het levend organisme van de gemeente, en er direct werkzaam in zijn door mondig te functioneren door de H.Geest, vereist duidelijk veel meer dan het bezoeken van de samenkomsten.

De basisvoorwaarden zijn in ieder geval:

 • wedergeboorte
 • doop of onderdompeling,
 • doop in de H.Geest of het streven ernaar 
 • de visie ondertekenen die God aan deze gemeente gegeven heeft,
 • zich stellen onder de autoriteit van het leiderschap door God ingesteld.

 

Aangaande de offerbereidheid gaan we uit van het principe van minimaal 10% van het inkomen op vrijwillige basis. Met betrekking tot enkele fundamentele geloofsonderwerpen wordt een basis Bijbelstudie gegeven.

vuylsteke Luc 1948- ,2024 oprichter van EZV

Het leidersteam moedigt u van harte aan om deze site te bewonderen. Moge God u overvloedig zegenen!

Bij deze gelegenheid nodigen wij u persoonlijk uit om deel te nemen aan onze lofprijzings- en aanbiddingsbijeenkomsten waar we God in harmonie met Geest en waarheid kunnen aanbidden. Bovendien vermanen Wij door Gods woord en stichten Wij de heiligen met opzet om GOD en zijn Koninkrijk te dienen! De verrukking van de hele gemeente, "het levend brood", IS "DAT U DOOR DE AANWEZIGHEID VAN GOD KUNT WORDEN AANGERAAKT IN ONZE BIJEENKOMSTEN". Als u op zoek bent naar een gemeente waar u de HEER kunt aanbidden, als u deel wilt uitmaken van de grote dingen die God door deze bediening doet; Wij nodigen u graag uit om langs te komen en een openhartig gesprek met ons te voeren. Denk er eens over na en bid God dat onze kerk er is om u te dienen. Aarzel dus niet met welke vraag u ook heeft over deze bediening. Wij zijn evenzeer verheugd u als onze gast op deze website te mogen ontvangen.
Pastoor Jenny STROOBANT enLeidersteam EZV  

 

Als apostel van "Het Levende Brood" ervaar ik een oprechte liefde voor jou en deze wereld die steeds dieper wegzinkt in chaos, sociale wanorde en totale vernietiging. 
De armoedekloof wordt voortdurend groter, de discrepantie tussen goed en kwaad wordt voortdurend kleiner. Er is meer sprake van een schemerzone waarin ieder zijn eigen ideologie, waarheid, vrede, gerechtigheid en uitweg zoekt. De enige uitweg wordt echter gevonden in Christus Jezus en in Gods woord. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3.16) 
Wij zijn niet geïnteresseerd om u een nieuwe religie of een sociale club voor te stellen!
Niettemin willen Wij een levend en vitaal geloof delen met degenen die onderdrukt worden door levensproblemen; slavernij en ziekten die hen kwellen. Samen Wij verwachten bemoedigende en praktische resultaten op ons wederzijds geloof in Christus Jezus! Wij kijken ernaar uit om het geloof en de verwachtingen die wij hebben te delen, om dat wonder te ontvangen dat u zo dringend nodig heeft. Sluit u vandaag nog aan bij de familie van de gemeenschap "Het Levende Brood".

Apostel VUYLSTEKE Luc. oprichter van EZVi ter nagedachtenis 1948-2024. 

Evangelisch Zendingswerk  van Vlaanderen
Stedewegel 1, 8610 Kortemark
BELGIË
Tel: +32 (0) 51/56 92 69

 

A. Geloofsbelijdenis
B. Visie
C. Doelstelling
D. Bouwen van de gemeente
E. Lidmaatschap

 

A. Geloofsbelijdenis:


Evangelisch Zendingswerk Vlaanderen is een gemeenschap van mensen die Jezus Christus beschouwen als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, en die naar de richtlijnen van het gëinsprireerde woord van God "de Bijbel" willen leven. 
We geloven in de Heilige drieëenheid: Vader - Zoon - H.Geest, deze drie zijn één. 
Wij geloven in de schepping én de zondeval van het eerste mensenpaar met inbegrip van de gevolgen voor de ganse mensheid, namelijk de erfzonde. 
Wij geloven  de incarnatie (menswording) van Jezus Christus, de Zoon van God.  we geloven in Zijn aan het kruis volbrachte verzoening en verlossing voor alle mensen die in Hem, zijn kruisdood en  Zijn lichamelijke opstanding geloven.
Wij geloven dat alle mensen zalig kunnen worden, echter enkel door het geloof in Jezus Christus, zonder toevoeging van eigen werken.
Wij geloven in de bekering en de wedergeboorte door de Heilige Geest, zowel als in de heiligmaking tot de volmaaktheid in Christus, door de gehoorzaamheid des geloofs.
Wij geloven in de noodzaak van de bewuste waterdoop der gelovigen. 
Wij geloven ook in de bediening van het avondmaal, ter nagedachtenis van Jezus' kruisdood, opstanding en wederkomst. 
Wij geloven in de doop met de H.Geest gepaard gaande met de schriftuurlijke tekenen van spreken in tongen (glosolallie) . 
Wij geloven in Goddelijke genezing van zieken door handoplegging, alsook in het uitdrijven van demonen  (kwade geesten) in de naam van Jezus. 
Wij geloven in de Bijbelse ambten van : apostel-profeet-evangelist- leraar-herder, tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus. Om de gelovigen te helpen geestelijk volwassen te worden en hen te leren hoe ze elkaar en de Heer moeten dienen.
Wij geloven ook in de wederkomst van Jezus en de opname der gelovigen voor de aanvang van het duizendjarig rijk op aarde. In de eeuwige gelukzaligheid voor alle kinderen Gods, en de eeuwige straf voor alle zondaars.

 

B. Visie:


1. Bouwen van de plaatselijke gemeente.
2. Kromme voren recht trekken in ons land.
3. Trainingscenter oprichten.
4. Gemeenten en leiderschap vestigen, bevestigen, toerusten en ondersteunen.
5. Zending benadrukken.

 

C. Doelstelling:


De twee belangrijkste aspecten van de gemeente zijn:


                       1. De verkondiging van het Evangelie tot het winnen van nieuwe zielen.
                       2. De groei van de gemeenschapszin in de gemeente en de zorg voor elkaar.

 

Er zijn twee duidelijke richtlijnen in de werking van de Goddelijke gaven:

 1.  Naar buiten toe: de directe verhouding aan de wereld.
 2.  Naar binnen toe: ondersteuning en opbouw van het geestelijk leven van de gemeente.We gaan ervan uit dat elke gelovige zijn gave ontvangt om in het lichaam van Christus zijn taak te kunnen volbrengen (1 Kor. 12: 28 - 31). Deze gaven zijn ondermeer: krachten - genezingen - helpen - besturen - allerlei tongen - geloof - profetie - onderscheiding van geesten - wijsheid - kennis - gastvrijheid - geven - onderwijzen - vermanen - dienen - musiceren - getuigen op straat - folderen, en noem maar op ...
  Dient elkander, eenieder naar de genadegaven, die hij ontvangen heeft als goede rentmeester over de velerlei genade Gods. (1 Petr. 4: 10). 
  Daarvoor willen we ruimte laten naar de wil van de Heer Jezus.
  Verder willen we ruimte scheppen voor zending naar Afrika, Indonesië en nog andere natiën , zoals God het als visie voor deze gemeente heeft vastgelegd.
  We willen een apostolische richting geven aan deze gemeente door uitgaan en stichten van gemeenten naar het Zendingsbevel van de Heer Jezus.

 

D. Bouwen van de gemeente: 


"En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven,zowel evangelisten als herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus".(Ef. 4: 11 - 12)
De gemeente wordt gebouwd op het fundament van apostelen en profeten ( Ef. 2: 20), dat wil zeggen op openbaring van het fundament Jezus Christus
(1 Kor.3: 11), door apostelen en profeten. Ook de visie voor deze gemeente is gelegd door apostelen en profeten van buiten deze gemeente af, en wij willen verder bouwen op deze basis, door de Heer Jezus zelf gelegd. Het nodige potentieel voor leiderschap in deze gemeente is bevestigd; en daarmee willen wij dan ook onder leiding van de grote bouwmeester Jezus die werken doen, die Hij wil om deze gemeente te bouwen. Iedere zondag is er gemeentesamenkomst met lofprijs-aanbidding-prediking-toerusting en bediening. Er is veel muziek en zang. De samenkomsten zijn niet van een vaste struktuur, want er heerst de vrijheid van de H.Geest, met openbaring en profetie.

Op woensdagavond hebben we een bidstond.


E. Lidmaatschap van de gemeente:


We drukken geen formeel lidmaatschap door. Mensen sluiten zich al dan niet aan, omdat ze zich wél of niét geroepen voelen in de visie die God aan deze gemeente gegeven heeft. Er wordt gevraagd om éérst minimaal 6 maanden bezoeker te zijn voor lidmaatschap aan te vragen. Dit bevordert het leggen van een goede relatie. Het is ook onontbeerlijk dat iemand die zich aansluit bij de gemeente, zich dan ook helemaal bij de visie ervan aansluit. Dit wil zeggen dat men bereid is zich totaal te geven en toe te wijden aan het werk dat God door deze gemeente wil realiseren. Aan deze voorwaarden moet voldaan worden om mondigheid te ontvangen in de gemeente. Het is dus niet alleen de vraag of iemand kind van God is.

Dé vraag is of God u in die gemeente geplaatst heeft én of u daar ingezet kunt/wilt worden. Iedereen is echter welkom als nieuwkomer, gast, bezoeker of vriend. Echter verbonden te zijn met het levend organisme van de gemeente, en er direct werkzaam in zijn door mondig te functioneren door de H.Geest, vereist duidelijk veel meer dan het bezoeken van de samenkomsten.

De basisvoorwaarden zijn in ieder geval:

 • wedergeboorte
 • doop of onderdompeling,
 • doop in de H.Geest of het streven ernaar 
 • de visie ondertekenen die God aan deze gemeente gegeven heeft,
 • zich stellen onder de autoriteit van het leiderschap door God ingesteld.

 

Aangaande de offerbereidheid gaan we uit van het principe van minimaal 10% van het inkomen op vrijwillige basis. Met betrekking tot enkele fundamentele geloofsonderwerpen wordt een basis Bijbelstudie gegeven.

vuylsteke Luc 1948-2024+

oprichter van EZV